วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

บทที่1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
          บทนำ
          ข้อมูลกับสารสนเทศ
          ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
          องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
          ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
          ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
บทนำ
         ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างกว้างขวางในทุกวงการ และเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของการทำงานทุกด้าน นับตั้งแต่ทางการศึกษา พานิชยกรรม เกษตรกรรม สาธารณสุข การวิจัยและการพัฒนา ตลอดจนด้านการเมืองและราชการอันที่จริงแล้วจะเห็นว่าไม่มีงานด้านใดที่ไม่มีผู้คิดประยุกต์หรือนำเทคโนโลยีสารสนเทศเช้าไปช่วยให้การทำงานนั้นๆมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ข้อมูลกับสารสนเทศ
         ข้อมูล(Data) หมายถึงที่อธิ กลุ่มตัวอักขระที่เมื่อนำมารวมกันแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งและมีสำคัญควรค่าแก่การจัดเก็บเพื่อนำไปใช้ในโอกาศต่อๆไป ข้อมูลมักเป็นข้อความที่อธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถนำไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้
         สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆที่ได้รับการสรุป คำนวณ จัดเรียง หรือประมวลแล้วจากข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ จนได้เป็นความรู้เพื่อนำมาเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2538:3)
         ข้อมูลและสารสนเทศนับว่ามีประโยชน์ต่อการนำไปใช้บริหารงานด้านต่างๆมากมายอาทิเช่น
   1.ด้านการวางแผน สามารถนำสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการองค์การ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการผลิตสินค้า การตลาด เป็นต้น
   2.ด้านการตัดสินใจ สามารถนำสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อเลือกแนวทางหรือทางเลือกที่มีปัญหาน้อยที่สุดในการแก้ไขปัญหาต่างๆการมีสารสนเทศที่สมบูรณ์ ทันสมัย และ ครบถ้วนจะช่วยในการตัดสินใจถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   3.ด้านการดำเนินงาน สามารถนำสารสนเทศไปใช้ในการดำเนินงานต่างๆเช่น ใช้เพื่อควบคุมหรือติดตามผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ วัคถุประสงค์ และเป้าหมายชององค์การ
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
          เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology:ITหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies:ICTs)ก็คือ เทคโนโลยีสองด้านหลักๆที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวกเข้าด้วยกันเมื่อใช้ในการกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปต่างๆ
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
          ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี 5 ประกาศ ได้แก่
 ประการแรก การสื่อสารถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ สิ่งสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย Communication media,การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecoms),และเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)
ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยผลิตฑ์หลักที่มากไปกว่าโทรศัพและคอมพิวเตอร์ ทำให้สารสนเทศเผยแพร่หรือกระจายออกไปในที่ต่างๆได้สะดวก
ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลให้การใช้งานด้านต่างๆมีราคาถูกลง
ประการที่สี่ เครื่อข่ายสื่อสาร ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายภายนอก
ประการที่ห้า ทำให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และต้นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก